Bli Lærling

PLIKTER OG RETTIGHETER

Dine plikter som lærling

Som lærling må du stå på for å få fullt utbytte av læretiden. Det er viktig at du viser initiativ og deltar aktivt for å oppnå målene i læreplanen. Videre er det viktig at du oppsøker situasjoner og arbeidsoppgaver som du kan lære av. Legg spesielt merke til følgende:

 • Du har et klart ansvar for din egen læring, du må yte en aktiv innsats
 • Å vise ansvar for egen læring er også å gi faglig leder/instruktør en god arbeidssituasjon
 • Møt på jobb til fastsatt tid og følg reglene på arbeidsplassen
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Skaff deg oversikt over hvilke oppgaver og tjenester som utføres på arbeidsplassen din
 • Sett deg inn i målene på læreplanen – gjerne sammen med faglig leder/instruktør
 • Du må føre opplæringsbok. Opplæringsboken er en dokumentasjon på den praktiske opplæringen.
 • Dersom du ikke har bestått alle fag fra VG1 og/eller VG2, er det din plikt til å melde fra om dette og til å jobbe med fagene i læretiden

I noen fag må du underskrive og levere taushetserklæring, levere helseattest eller politiattest. Arbeidsgiver vil nok be om dette, men er du i tvil bør du ta det opp med faglig leder/instruktør.

Sykdom og fravær

Det er svært viktig at du setter deg inn i reglene for å melde fravær (når og til hvem), når du må gå til lege for å få sykemelding, hvordan du søker om fridager/permisjoner, ferieavvikling m.v. Reglene kan variere fra bedrift til bedrift. Noe som er helt sikkert er at udokumentert fravær ikke aksepteres og vil medføre trekk i lønn og eventuelt heving av lærekontrakt.

NB! Alt fravær må tas igjen, det vil si at læretiden forlenges tilsvarende det fraværet du har.

Bosted og flytting

Både arbeidsplassen og opplæringskontoret ønsker å ha din riktige bostedsadresse til enhver tid (se oppføring i kontrakt). Dersom du bytter bosted/flytter er det viktig at du melder fra om dette til oss så snart som mulig. Meld også fra om flytting like etter at du er ferdig som lærling. Husk at flytting også skal meldes til Folkeregisteret (www.skatteetaten.no), i alle fall når du er ferdig utdannet.

Arbeidstøy, verktøy og verneutstyr

Avtaleverket rundt dette kan variere fra bedrift til bedrift. Bedriften skal sørge for at den har riktig verneutstyr og at du som lærling har tilgang på det verneutstyr du har behov for. 
Du er pliktig til å ta godt vare på arbeidstøy, verktøy og verneutstyr du disponerer. Du er bedriftens ansikt utad når du har uniformert arbeidstøy med logo eller har arbeidsbil med logo. Dette innebærer at du må opptre høflig og følge spillereglene i trafikken.

Dine rettigheter som lærling

Som lærling omfattes du av lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova). Loven regulerer viktige forhold ved lærlingordningen. Vi skal her ta for oss de viktigste forhold som gjelder dine rettigheter. For øvrig omfattes du på lik linje med andre arbeidstakere av lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) og tariffavtaler.

Opplæring

Lærebedriften og opplæringskontoret har plikt til å gi deg den opplæringen du skal ha i henhold til læreplan for faget. Du må yte din del og vise initiativ og innsats, være motivert og interessert og være litt frempå. Som du ser er det forventninger til at lærlingen er aktiv og tar ansvar for egen læring.
Vi skal her ta for oss noen stikkord som det er viktig å tenke på:

 • Faglig leder er den personen i lærebedriften som har det faglige ansvaret for deg og din opplæring. Navnet til ham/henne står også oppført i din kontrakt. Bruk vedkommende aktivt dersom det er noe du lurer på.
 • Instruktører/veiledere er personer i lærebedriften som du vil ha daglig kontakt og samarbeid med i læretiden. Ofte vil du ha flere instruktører/veiledere i løpet av læretiden.
 • Faglig leder og instruktør/veileder kan være samme person, men behøver ikke å være det. Dette varierer fra bedrift til bedrift og organiseres på ulike måter. Gjør deg kjent med hvordan det fungerer der du er lærling.
 • Veiledning og oppfølging i læretiden er viktig. Dette kan skje på ulike måter, alt etter behov og anledning. Prinsippet er at du alltid skal ha anledning til å kunne ta kontakt med en instruktør eller fagperson der du jobber. Her er det viktig at du er aktiv og interessert, og viser at du ønsker oppfølging. Ta dette opp med faglig leder/instruktør, og finn frem til ordninger som dere synes dekker behovet.

Kontrakt

Som lærling har du rett til å få en godkjent lærekontrakt. Den underskrives av bedrift, opplæringskontor og deg selv, i tillegg til at den må godkjennes av fylkeskommunens opplæringsavdeling. Det er et juridisk viktig papir, og sikrer dine rettigheter og plikter. Dersom du er i tvil om hva lærekontrakten innebærer kan du ta det opp med opplæringskontoret. Dersom læreforholdet må avsluttes (heves) eller endres i læretiden, må dette godkjennes av Finnmark fylkeskommune, opplæringsavdelingen

Militærtjeneste

Militærtjeneste Som lærling har du krav på utsettelse av førstegangstjeneste så lenge du er lærling.

Vurdering (skriftlig oppsummering av lærlingsamtale)

Som lærling har du krav på en lærlingsamtale med faglig leder og/eller instruktør/veileder hvert halvår. Opplæringskontoret har ansvar for at samtalen gjennomfører minst halvårlig. Det er viktig å forberede seg til denne samtalen. Dette gjelder både faglig leder og/eller instruktør/veileder og lærling. Denne samtalen oppsummeres skriftlig ved at skjema for halvårsvurdering fylles ut.

Ferie og feriepenger

Som lærling har du rett til ferie og feriepenger på samme måte som øvrige arbeidstaker. Feriepengene er en del av lønnen din. Ferielønnen er regulert gjennom tariffavtalen eller ferieloven. Vær oppmerksom på at du må ha jobbet et helt år (1. januar – 31. desember) for å ha rett til full ferie med lønn. Selv om du ikke har jobbet et helt år som nevnt ovenfor, har du rett til full ferie, men du vil ikke få lønn for deler av den. Bedriften har rett til å bestemme når ferie kan tas ut, innenfor rammene av lovverket.

Arbeidsavtale

Som lærling skal du ha en arbeidsavtale. Dette er en avtale mellom deg og lærebedriften. Arbeidsavtalen opphører når læretiden går ut. Dersom du blir tilbudt jobb i samme firma etter endt læretid må du få en ny arbeidsavtale.

Oppmelding til fagprøve

Oppmelding til fagprøve er en av dine rettigheter. Vi melder deg opp til fag-/svenneprøven ca. 3 måneder før læretiden går ut. Før vi kan melde deg opp må vi få dokumentert at du har oppfylt alle mål i læreplanen. Videre må vi ha dokumentasjon på at du har bestått tilleggsteori (elektrikerfaget og energimontørfaget) og at du har bestått eventuelle strykfag fra VG1 og/eller VG2.

Lønn/overtid

Som lærling har du rett til lønn. Lønn bestemmes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet (arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon) i den sektor/bransje du jobber i. De fleste får lønn etter følgende modell basert på begynnerlønn for en fagarbeider i ditt yrke:

1.halvår: 30 % av en nyutdannet fagarbeiders lønn
2.halvår: 40 % av en nyutdannet fagarbeiders lønn
3.halvår: 50 % av en nyutdannet fagarbeiders lønn
4.halvår: 80 % av en nyutdannet fagarbeiders lønn

Noen bedrifter gir lærlingen 50 % av en nyutdannet fagarbeiders lønn i hele læretiden.

Ved turnus og overtidsarbeid gjelder de samme regler for alle, uavhengig av om du er over eller under 18 år. Disse reglene er fastsatt i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) kap. 10 og 11. Sistnevnte kapittel omhandler unge arbeidstakere.
Du skal ha betalt for overtidsarbeid. Se i den tariffen eller det avtaleverket som gjelder for bedriften du jobber i.

Lån og stipend

Som lærling har du rett til lån og stipend. Alle må søke via www.lanekassen.no.

Generelt om rettigheter og plikter

Et godt arbeids- og læreforhold kan ikke alene reguleres av lover og regler. Det er viktig å tenke samarbeid, være fleksibel og vise initiativ. I perioder kan alle arbeidstakere ha tunge tider og tunge tak – det hører med. Det betyr ikke at kvaliteten på opplæringen skal svekkes. 

 • Av og til kan det være at du som lærling går ”alene” og ikke har faglig leder/instruktør sammen med deg. Det forekommer, men bør avtales slik at du føler deg trygg og vet hvem du kan kontakte dersom det er noe spesielt. Ta dette opp med din faglige leder/instruktør dersom det blir aktuelt.
 • Når ikke alt går som det skal, er det viktig å ta det opp så snart som mulig. Det kan være faglige forhold, svikt i oppfølgingen, vanskeligheter med OLKWEB/praksisloggen eller lignende. Ikke vent, men ta det opp umiddelbart med nærmeste vedkommende på arbeidsplassen og forsøk å ordne opp der. Forsøk først å gå tjenestevei. Dersom dette er vanskelig eller ikke hjelper, kontakt oss.
 • Verdiskapning og opplæring går hånd i hånd i et læreforhold. Opplæring er både den direkte instruksjonen og veiledningen du får underveis i arbeidet, og den praktiske øvingen du blir pålagt av veileder. Arbeid med OLKWEB/ praksisloggen, planlegging og egenevaluering defineres også inn under opplæringsdelen.
 • Verdiskapning er det arbeidet du utfører til nytte for virksomheten, brukere og publikum. Arbeidsgiver har i den sammenheng anledning til både å styrke bemanninga ved hjelp av lærlingen og til i perioder å la lærlingen erstatte en annen arbeidstaker. Det er verdiskapningen du får lønn for. Det er i mange tilfeller vanskelig å skille klart mellom verdiskapning og opplæring. Det skyldes at du også lærer og erfarer i en verdiskapningssituasjon, og du kan også delta i verdiskapningen i en opplæringssituasjon. Lover og forskrifter definerer heller ikke noe klart skille. Det er likevel naturlig at den første tiden av læretiden anses som mest preget av opplæring, frem til du har fått mer erfaring og blitt ”varm i trøya”.
 • Du har ansvar for å jobbe med OLKWEB/praksisloggen fortløpende.
 • Gjør deg kjent med avtaler, lover og reglement på din arbeidsplass og sett deg godt inn i disse.
 • Du er din egen og andre lærlingers ambassadør. Gjør læretiden til noe positivt.